Language : TH  l   EN
 
 
     
 
 

คนใต้ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ
    เนื่องในวาระปีใหม่ 2561 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคใต้ขอเชิญท่านที่เกิดก่อนปี 2535 (ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีน) และยังไม่เคยตรวจมาก่อน ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีฟรี ในโครงการ “คนใต้ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560


คนภาคตะวันออกร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ
    เนื่องในวาระปีใหม่ 2561 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคตะวันออก ขอเชิญท่านที่เกิดก่อนปี 2535 (ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีน) และยังไม่เคยตรวจมาก่อน ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีฟรี ในโครงการ “คนภาคตะวันออกร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560


คนภาคกลางร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ
    เนื่องในวาระปีใหม่ 2561 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคกลาง ขอเชิญท่านที่เกิดก่อนปี 2535 (ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีน) และยังไม่เคยตรวจมาก่อน ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีฟรี ในโครงการ “คนภาคกลางร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560


คนไข้เปลี่ยนตับเข้าเยี่ยมขอบคุณกรรมการผู้จัดการ
    ด้วยในเดือนธันวาคม 2560 นี้ คุณวรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการ จะปฏิบัติงานที่มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยเป็นเดือนสุดท้าย คุณปุณนภา โอริส คนไข้ซึ่งได้รับการช่วยชีวิตจากการผ่าตัดเปลี่ยนตับเมื่อปี 2555 และมูลนิธิก็ยังดูแลอยู่จนปัจจุบัน จึงมาเยี่ยมขอบคุณ เมื่อวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560


ร่วมแถลงข่าวนครธนเดิน-วิ่งการกุศล
    เมื่อบ่ายวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย โดยมีคุณวรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแถลงข่าวนครธนเดิน-วิ่ง มหากุศล ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลนครธน พระราม 2 กรุงเทพฯ


สรุปการดำเนินโครงการตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 12
    ด้วยมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด รณรงค์ป้องกันโรคตับ โดยตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อและภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี แก่ประชาชนฟรี เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผลสรุปว่า มีผู้เข้ารับการตรวจรวม 165 คน เป็นเพศชาย 59 คน หญิง 106 คน และพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 12 คน (เป็นชาย 7 คน หญิง 5 คน) ซึ่งคิดผู้ติดเชื้อเป็นร้อยละ 7.27 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ในส่วนของภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี พบว่ามีภูมิต้านทาน 49 คน (ชาย 21 คน หญิง 28 คน ) คิดเป็นร้อยละ 29.7 ของผู้รับการตรวจทั้งหมด (165 คน)


สรุปผลการดำเนินโครงการคนภาคกลาง, เหนือ, ใต้, อีสาน และตะวันออกรักตับ
    จากการที่มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ รพ.ในทุกภาคทั่วประเทศรวม 112 แห่ง รณรงค์ป้องกันโรคตับ โดยตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 60 นั้น ผลสรุปว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น 10,645 คน เป็นเพศชาย 3,343 คน เพศหญิง 7,302 คน โดยพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 415 คน (ชาย 180 คน หญิง 235 คน) คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศไทยร้อยละ 4.5-5


สรุปผลการดำเนินโครงการคนใต้รักตับ
     ตามที่มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ รพ. ในภาคใต้ 20 แห่ง รณรงค์ป้องกันโรคตับ โดยตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 60 นั้น ผลสรุปว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจรวม 2,333 คน ชาย 692 คน หญิง 1641 คน พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 69 คน (ชาย 29 คน หญิง 40 คน) คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


สรุปผลการดำเนินโครงการคนเหนือรักตับ
     ตามที่มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ รพ. ในภาคเหนือ 22 แห่ง รณรงค์ป้องกันโรคตับ โดยตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 60 นั้น ผลสรุปว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจรวม 2,618 คน เป็นชาย 928 คน หญิง 1,690 คน พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 122 คน (ชาย 60 คน หญิง 62 คน) คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


สรุปผลการดำเนินโครงการคนภาคตะวันออกรักตับ
    ตามที่มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ รพ. ในภาคภาคตะวันออก 8 แห่ง รณรงค์ป้องกันโรคตับ โดยตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 60 นั้น ผลสรุปว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจรวม 624 คน เป็นชาย 155 คน หญิง 469 คน พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 25 คน (ชาย 10 คน หญิง 15 คน) คิดเป็นร้อยละ 4 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดคน


สรุปผลการดำเนินโครงการคนอีสานรักตับ
    ตามที่มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ รพ. ในภาคอีสาน 11 แห่ง รณรงค์ป้องกันโรคตับ โดยตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 60 นั้น ผลสรุปว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจรวม 887 คน เป็นชาย 325 คน หญิง 562 คน พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 33 คน (ชาย 11 คน หญิง 22 คน) คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


สรุปผลการดำเนินโครงการคนภาคกลางรักตับ
    ตามที่มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ รพ. ในภาคกลาง 51 แห่ง รณรงค์ป้องกันโรคตับ โดยตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 60 นั้น ผลสรุปว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจ รวม 4,183 คน เป็นเพศชาย 1,243 คน หญิง 2,940 คน และพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี< ก่อนหน้า | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | ถัดไป >
 
kapook
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
รพ.นครธน
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
TPS-MEDIA
Mylan
 
ดูทั้งหมด >> 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com