Language : TH  l   EN
 
 
     
 
 

ขอขอบคุณโรงพยาบาลอุทัยธานี
    จากการที่โรงพยาบาลอุทัยธานีได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 200 คน (ชาย 73 คน, หญิง 127 คน) พบผู้ติดเชื้อ 8 คน (ชาย 3 คน, หญิง 5 คน) คิดเป็นร้อยละ 4 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
    จากการที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้าเป้า 100 คน (ชาย 26 คน, หญิง 74 คน) พบผู้ติดเชื้อชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ไม่สูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในประเทศไทยร้อยละ 4.5-5


ขอขอบคุณโรงพยาบาลสกลนคร
    จากการที่โรงพยาบาลสกลนครได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนอีสานรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจเกินเป้า 162 คน (ชาย 46 คน, หญิง 116 คน) พบผู้ติดเชื้อ 8 คน (ชาย 2 คน, หญิง 6 คน) คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลชัยภูมิ
    จากการที่โรงพยาบาลชัยภูมิได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนอีสานรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 27 คน, หญิง 73 คน) พบผู้ติดเชื้อ 3 คน (ชาย 2 คน, หญิง 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 3 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
    จากการที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคตะวันออกรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 51 คน (ชาย 14 คน, หญิง 37 คน) พบผู้ติดเชื้อ 3 คน (ชาย 1 คน, หญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลชลบุรี
    จากการที่โรงพยาบาลชลบุรีได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคตะวันออกรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 37 คน, หญิง 63 คน) พบผู้ติดเชื้อ ชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณรพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
    จากการที่รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 75 คน (ชาย 28 คน, หญิง 47 คน) พบผู้ติดเชื้อ 4 คน (ชาย 3 คน หญิง 1 คน) คิดเป็นร้อยละ5.3 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในประเทศไทยร้อยละ 4.5-5


ขอขอบคุณโรงพยาบาลมหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร
    จากการที่โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 71 คน (ชาย 29 คน, หญิง 42 คน) พบผู้ติดเชื้อ 5 คน (ชาย 4 คน หญิง 1 คน) คิดเป็นร้อยละ7 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในประเทศไทยร้อยละ 4.5-5


ขอขอบคุณโรงพยาบาลมหาชัย จ.สมุทรสาคร
    จากการที่โรงพยาบาลมหาชัย ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 85 คน (ชาย 28 คน, หญิง 57 คน) พบผู้ติดเชื้อ 5 คน (ชาย 2 คน หญิง 3 คน) คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในประเทศไทยร้อยละ 4.5-5


ขอขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม
    จากการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจเกินเป้า 150 คน (ชาย 36 คน, หญิง 114 คน) พบผู้ติดเชื้อ 3 คน (ชาย 1 คน หญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 2 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลศุภมิตร เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
    จากการที่โรงพยาบาลศุภมิตร เสนา ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 70 คน (ชาย 30 คน, หญิง 40 คน) พบผู้ติดเชื้อ 8 คน (ชาย 5 คน หญิง 3 คน) คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมาก น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในประเทศไทยร้อยละ 4.5-5


ขอขอบคุณโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา
    จากการที่โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 57 คน (ชาย 16 คน, หญิง 41 คน) พบผู้ติดเชื้อ 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด< ก่อนหน้า | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | ถัดไป >
 
TPS-MEDIA
รพ.นครธน
kapook
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
Mylan
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 
ดูทั้งหมด >> 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com