Language : TH  l   EN
 
 
     
 
 

ขอขอบคุณโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
     จากการที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจเกินเป้า 124 คน (ชาย 15 คน, หญิง 109 คน) พบผู้ติดเชื้อ 16 คน(ชาย 3 คน, หญิง 13 คน) คิดเป็นร้อยละ 10.48 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมากน่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในประเทศไทยร้อยละ 4.5-5


ขอขอบคุณโรงพยาบาลธนบุรี 
    จากการที่โรงพยาบาลธนบุรีได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจเต็มตามเป้า 100 คน (ชาย 24 คน, หญิง 76 คน) พบผู้ติดเชื้อ 5 คน(ชาย 3 คน, หญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลปทุมธานี
    จากการที่โรงพยาบาลปทุมธานีได้ร่วมตรวจคัดกรองหาเชื้อและภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 10 เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับแข็งและมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 105 คน (ชาย 16 คน, หญิง 105 คน) พบผู้ติดเชื้อหญิง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด และพบผู้ที่มีภูมิต้านทานแล้ว 7 คน (ชาย 1 คน, หญิง 6 คน ) คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลลำพูน
    จากการที่โรงพยาบาลลำพูนได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 250 คน (ชาย 97 คน, หญิง 153 คน) พบผู้ติดเชื้อ 8 คน(ชาย 3 คน หญิง 5 คน) คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
    จากการที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 200 คน (ชาย 39 คน, หญิง 161คน) พบผู้ติดเชื้อ 4 คน(ชาย 2 คน หญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 2 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบอัตรการติดเชื้อในคนไทยเฉลี่ยร้อยละ 4.5-5


ขอขอบคุณโรงพยาบาลนครนายก
    จากการที่โรงพยาบาลนครนายกได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 98 คน (ชาย 41 คน, หญิง 57 คน) พบผู้ติดเชื้อหญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบอัตรการติดเชื้อในคนไทยเฉลี่ยร้อยละ 4.5-5


กรรมการผู้จัดการมอบของที่ระลึก
    คุณวรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย มอบภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่ระลึกแก่คณะพนักงาน SCG Chemicals ที่เดินทางมามอบรายได้จากการจัดกิจกรรม "The Lifesaver ดื่มไม่ขับ ตับแฮปปี้" แก่มูลนิธิฯ เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย


ขอขอบคุณพนักงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
    เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะพนักงาน SCG Chemicals เดินทางมามอบรายได้จากการจัดกิจกรรม "The Lifesaver ดื่มไม่ขับ ตับแฮปปี้" แก่มูลนิธิแห่งประเทศไทย จำนวน 26,400 บาท โดยมีคุณวรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ


ขอขอบคุณโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
    จากการที่โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 38 คน, หญิง 62 คน) พบผู้ติดเชื้อ 11 คน(ชาย 6 คน, หญิง 5 คน) คิดเป็นร้อยละ 11 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมาก น่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในประเทศไทยร้อยละ 4.5-5


ขอขอบคุณโรงพยาบาลราชวิถี
    จากการที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจเกินเป้า 125คน (ชาย 32 คน, หญิง 93 คน) พบผู้ติดเชื้อชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งถือเป็นอัตราที่น้อยมาก น่าพอใจเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในประเทศไทยร้อยละ 4.5-5


ขอขอบคุณโรงพยาบาลขอนแก่น
    จากการที่โรงพยาบาลขอนแก่นได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนอีสานรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 39 คน, หญิง 61 คน) พบผู้ติดเชื้อ 2 คน(ชาย 1 คน,หญิง 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 2 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
    จากการที่โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคตะวันออกรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 25 คน, หญิง 75 คน) พบผู้ติดเชื้อชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งถือเป็นอัตราที่น้อยมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในประเทศไทยร้อยละ 4.5-5< ก่อนหน้า | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | ถัดไป >
 
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
Mylan
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
รพ.นครธน
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
TPS-MEDIA
kapook
 
ดูทั้งหมด >> 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com