Language : TH  l   EN
 
 
     
 
 

ขอขอบคุณโรงพยาบาลสิงห์บุรี
    จากการที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 35 คน, หญิง 65 คน) พบผู้ติดเชื้อ 4 คน(ชาย 2 คน,หญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 4 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี
    จากการที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 20 คน, หญิง 80 คน) พบผู้ติดเชื้อ 4 คน(ชาย 2 คน,หญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 4 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา
    จากการที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคตะวันออกรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 24 คน, หญิง 76คน) พบผู้ติดเชื้อ 3 คน(ชาย 2 คน,หญิง 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 3 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลอ่างทอง
    จากการที่โรงพยาบาลอ่างทอง ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 24 คน, หญิง 76คน) พบผู้ติดเชื้อ 5 คน(ชาย 1 คน,หญิง 4 คน) คิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง
    จากการที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 98 คน (ชาย 23 คน, หญิง 75 คน) พบผู้ติดเชื้อ 4 คน(ชาย 1 คน,หญิง 3 คน) คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
     จากการที่โรงพยาบาลราชธานี ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 73 คน (ชาย 17 คน, หญิง 56 คน) พบผู้ติดเชื้อหญิง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
    จากการที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขมได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจเกินเป้า 115 คน (ชาย 31 คน, หญิง 84 คน) พบผู้ติดเชื้อหญิง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลตากสิน
    จากการที่โรงพยาบาลตากสิน ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 38 คน, หญิง 62คน) พบผู้ติดเชื้อ 4 คน (ชาย 1 คน, หญิง 3 คน) คิดเป็นร้อยละ 4 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลสหเวช จ.พิจิตร
    จากการที่โรงพยาบาลสหเวช ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 43 คน, หญิง 57 คน) พบผู้ติดเชื้อ 8 คน (ชาย 4 คน, หญิง 4 คน) คิดเป็นร้อยละ 8 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
    จากการที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจเกินเป้า 200 คน (ชาย 67 คน, หญิง 133 คน) พบผู้ติดเชื้อ 14 คน (ชาย 6 คน, หญิง 5 คน) คิดเป็นร้อยละ 7 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
     จากการที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 32 คน, หญิง 68 คน) พบผู้ติดเชื้อ 3 คน(ชาย 1 คน หญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 3 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
    จากการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้วได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคตะวันออกรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 28 คน, หญิง 72 คน) พบผู้ติดเชื้อ 10 คน(ชาย 4 คน หญิง 6 คน) คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูง เพราะค่าเฉลี่ยเมืองไทยอยู่ที่ 4.5-5 เท่านั้น< ก่อนหน้า | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 | ถัดไป >
 
Mylan
รพ.นครธน
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
TPS-MEDIA
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
kapook
 
ดูทั้งหมด >> 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com