Language : TH  l   EN
 
 
     
 
 

ขอขอบคุณโรงพยาบาลสมุทรปราการ
    จากการที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจเต็มตามเป้า 100 คน ชาย 36 คน, หญิง 64 คน พบผู้ติดเชื้อ 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) คิดเป็นร้อยละ 4 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
    จากการที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนใต้รักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ารับการตรวจ 99 คน (ชาย 16 คน, หญิง 83 คน) พบผู้ติดเชื้อหญิง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลสรรพยา จ.ชัยนาท
     จากการที่โรงพยาบาลสรรพยา ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจเต็มตามเป้า 100 คน (ชาย 15 คน, หญิง 85 คน พบผู้ติดเชื้อหญิง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี 🙏🏻❤
     จากการที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจเต็มตามเป้า 100 คน ชาย 29 คน, หญิง 71 คน พบผู้ติดเชื้อหญิง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย จ.สุโขทัย
    จากการที่โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 26- 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน ชาย 37 คน, หญิง 63 คน พบผู้ติดเชื้อชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา
    จากการที่โรงพยาบาลเบตง ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนใต้รักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่26- 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจเกินเป้า 207 คน (ชาย 51 คน, หญิง 156 คน) พบผู้ติดเชื้อหญิง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


ขอขอบคุณโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
    จากการที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (กรุงเทพฯ) ได้ร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแก่ประชาชนฟรี ในโครงการ "คนภาคกลางรักตับ" เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคตับ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 31 คน, หญิง 69 คน) พบผู้ติดเชื้อ 3 คน (ชาย 1, หญิง 2) คิดเป็นร้อยละ 3 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด


คนเหนือรักตับ
    โรงพยาบาลน่าน ได้ทำการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีในโครงการ "คนเหนือรักตับ" แล้วเสร็จเป็นแห่งแรก โดยได้ทำการตรวจเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ารับการตรวจตามเป้า 100 คน (ชาย 27 คน, หญิง 73 คน) พบผู้ติดเชื้อ 7 คน (ชาย 2, หญิง 5) คิดผู้มีเชื้อเป็นร้อยละ 7 ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูง โดยผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติทุกรายจะได้รับการติดตามดูแลจากทางโรงพยาบาลต่อไป


เสวนา "ความก้าวหน้าในการรักษาไวรัสตับอักเสบซี"
    เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย และกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่ประชาชน เนื่องในวันตับอักเสบโลก (28 ก.ค.) โดยในงานมีการเสวนา "ความก้าวหน้าในการรักษาไวรัสตับอักเสบซี" และมีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี รวมถึงตรวจพยาธิสภาพตับแก่ประชาชนฟรี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก


คนภาคตะวันออกรักตับ ❤
    เนื่องในวันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยและ 8 โรงพยาบาลพันธมิตร ขอเชิญท่านตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของตับแข็งและมะเร็งตับฟรี ในโครงการ "คนภาคตะวันออกรักตับ" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 2560


คนใต้รักตับ ❤
    เนื่องในวันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลพันธมิตร ขอเชิญท่านตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของตับแข็งและมะเร็งตับฟรี !!!! 100 ท่าน/รพ. ในโครงการ "คนใต้รักตับ" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 2560


คนเหนือรักตับ ❤
    เนื่องในวันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลพันธมิตร ขอเชิญท่านตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของตับแข็งและมะเร็งตับ ฟรี !!!! 100 ท่าน/รพ.ในโครงการ "คนเหนือรักตับ" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28ก.ค. 2560< ก่อนหน้า | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 | ถัดไป >
 
TPS-MEDIA
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
รพ.นครธน
Mylan
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
kapook
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
 
ดูทั้งหมด >> 
   
 
 
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับมูลนิธิ   |   ผู้บริหาร   |   สมาชิก     | มุมความรู้   | กระดานสนทนา   |   ข่าวสาร  | วารสาร   |   เว็บที่น่าสนใจ   |   บริจาค   |   ติดต่อมูลนิธิ
 
Copy Rights © 2008 Liver Foundation of Thailand, All Rights Reserved.Developed & Designed by Kapook.com