โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชาชนที่สนใจ
เข้าร่วม กิจกรรมเสวนาและการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี ฟรี (รับจำนวนจำกัด) พร้อมทั้งให้บริการตรวจ Fibroscan ฟรี (ในรายที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือในรายที่มีความเสี่ยง)
ลงทะเบียน โทร 037 211088 ต่อ 2510

ลงทะเบียนที่นี่

https://forms.gle/Je3E9Aey2pD6KEi78