ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ รพ.เจ้าพระยาภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รพ.เจ้าพระยาภัยภูเบศร

จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 25 ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.เจ้าพระยาภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนากว่า 220 คน มีผู้สนใจเข้ารับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 191 คน และมีผู้เข้ารับการตรวจพังผืดตับ จำนวน 79 คน ในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติได้รับ คำแนะนำจากแพทย์ พร้อมทั้งนัดตรวจเพิ่มเติมตามสิทธิ์การรักษาแล้ว
ในการนี้ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินบริจาคแก่ โรงพยาบาลหัวหินจำนวน 240,000.00 บาท(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยาภัยภูเบศร, แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์คนที่ 1, แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ, นายแพทย์พัลลภ สกุลทองถวิล , นายแพทย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศรีพรชัย และคณะทำงานของรพ.เจ้าพระยาภัยภูเบศร ทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี