คณะกรรมการ

พระเทพญาณวิศิษฎ์

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ เลขานุการ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.เกียรติคุณ นพ. เติมชัย  ไชยนุวัติ

ที่ปรึกษา

นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน (2562-2566)

พลตรี นพ.อนุชิต  จูฑะพุทธิ

ประธาน

ศ.นพ ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

รองประธาน

ศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

เลขาธิการและฝ่ายวิชาการ

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อประชาชน

รศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม

พล.อ.ต.นพ.ชินวัตร์  สุทธิวนา

กรรมการ

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

กรรมการ

รศ.พญ.ศิวะพร  ไชยนุวัติ

ฝ่ายเหรัญญิก