คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาชุดปัจจุบัน

พระเทพญาณวิศิษฎ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการก่อตั้ง

ศ.เกียรติคุณ นพ. เติมชัย  ไชยนุวัติ

ประธาน

รศ.นพ. ไพโรจน์ เหลืองโรจนกุล

รองประธาน

พลตรี นพ.อนุชิต  จูฑะพุทธิ

เลขาธิการ

ศ.พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์

เหรัญญิก

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน (2558-2562)

ศ.เกียรติคุณ นพ. เติมชัย  ไชยนุวัติ

ประธาน

พลตรี นพ.อนุชิต  จูฑะพุทธิ

รองประธานและเลขาธิการ

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

ฝ่ายวิชาการ

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อประชาชน

รศ.นพ ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม

ผศ.พญ.ศิวะพร  ไชยนุวัติ

ฝ่ายเหรัญญิก

รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์

กรรมการ

รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ

กรรมการ

ศ.นพ.สุทัศน์ ศรีพจนารถ

กรรมการ

ผศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร

กรรมการ