คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาชุดปัจจุบัน

พระเทพญาณวิศิษฎ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการก่อตั้ง

ศ.เกียรติคุณ นพ. เติมชัย  ไชยนุวัติ

ประธาน

รศ.นพ. ไพโรจน์ เหลืองโรจนกุล

รองประธาน

พลตรี นพ.อนุชิต  จูฑะพุทธิ

เลขาธิการ

ศ.พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์

เหรัญญิก

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน (2558-2562)

ศ.เกียรติคุณ นพ. เติมชัย  ไชยนุวัติ

ประธาน

พลตรี นพ.อนุชิต  จูฑะพุทธิ

รองประธานและเลขาธิการ

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

ฝ่ายวิชาการและเหรัญญิก

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อประชาชน

รศ.นพ ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม

ศ.นพ.สุทัศน์ ศรีพจนารถ

กรรมการ

รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์

กรรมการ

รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ

กรรมการ

ผศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร

กรรมการ

ผศ.พญ.ศิวะพร  ไชยนุวัติ

กรรมการ