ข่าวประชาสัมพันธ์

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยจัดเสวนา”ไวรัสตับอักเสบบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ก่อนสายเกินแก้” พร้อมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

สำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี รวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยง จะได้รับการตรวจพังผืดตับ พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์แล้ว

ในการนี้ทางมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ได้มอบเงินจำนวน 200,000.00 บาท ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับและผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และทีมงานทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

และขอขอบคุณวิทยากร

(นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี, นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ และ พญ.ศิวะพร ไชยนุวัติ) ที่มาให้ความรู้กับชาวกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม
(ดูทั้งหมดที่ https://www.facebook.com/benjakan.songthum/posts/1295322713992982)