มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เป็นองค์การ หรือ สถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 999 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 771) ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ท่านที่บริจาคเงินผ่านมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้