คลิปวิดีโอ

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
เลขาธิการมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช

ตอนที่ 1/4

ตอนที่ 2/4

ตอนที่ 3/4

ตอนที่ 4/4