คณะกรรมการ

คณะกรรมการก่อตั้ง

ศ.เกียรติคุณ นพ. เติมชัย  ไชยนุวัติ

ประธาน

รศ.นพ. ไพโรจน์ เหลืองโรจนกุล

รองประธาน

พลตรี นพ.อนุชิต  จูฑะพุทธิ

เลขาธิการ

ศ.พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์

เหรัญญิก