คณะกรรมการวาระ 2558-2562

คณะกรรมการวาระ 2558-2562

ศ.เกียรติคุณ นพ. เติมชัย  ไชยนุวัติ

ประธาน

พลตรี นพ.อนุชิต  จูฑะพุทธิ

รองประธานและเลขาธิการ

รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี

ฝ่ายวิชาการ

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน

ฝ่ายกิจกรรมเพื่อประชาชน

รศ.นพ ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายปฏิคม

ผศ.พญ.ศิวะพร  ไชยนุวัติ

ฝ่ายเหรัญญิก

รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์

กรรมการ

รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ

กรรมการ

ศ.นพ.สุทัศน์ ศรีพจนารถ

กรรมการ

ผศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร

กรรมการ