ข่าวประชาสัมพันธ์

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีกับงาน “รักษ์ลำไส้ ใส่ใจตับ” จัดโดย สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร รพ.ศิริราช ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย และบริษัทเวชภัณฑ์ที่สนับสนุน พบกันใหม่ปีหน้า