ประวัติและข้อมูลสำคัญ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับโดยการนำของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาโรคตับซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้ง “ ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย ” ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคตับแก่แพทย์และประชาชน โดยดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่แพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ทั้งการจัดประชุมวิชาการ จัดทำหนังสือ และ website http://www.thailiverclub.org ตลอดจนทำ สาส์นชมรมโรคตับปีละ 4 ฉบับ และเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคตับอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาจำนวนผู้ป่วย ประชาชนที่สนใจและสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ทางคณะผู้ก่อตั้งชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ก่อตั้ง “ มูลนิธิโรคตับ ” ขึ้นเมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เพื่อให้โอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษาโรคตับ และเป็นทุนสำรองในการเผยแพร่ความรู้โรคตับให้แก่ประชาชนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า ปราศจากโรคตับ โดยเฉพาะโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบีและซี โรคตับแข็งและมะเร็งตับ ทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือ ทั้งจากสมาชิก ผู้ป่วยโรคตับ ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวนิดา ไชยนุวัติ ที่ได้ช่วยเหลือด้านปฏิคมและกิจกรรมต่างๆรวมถึงการบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อตั้งมูลนิธิฯ  และได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

0
ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย
0
มูลนิธิโรคตับ
0
มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

1. ส่งเสริมและดำเนินการเพื่อป้องกันและรักษาโรคตับ

2. บำรุง ส่งเสริม เผยแพร่วิทยาการทางการแพทย์ และอบรมเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถแก่ แพทย์ พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคตับ

3. ส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับโรคตับให้แก่ประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและการรักษา

4. ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับ หรือผู้ป่วยโรคอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เป็นอันตรายแก่ตับ ให้ได้รับการรักษาตาม ความเหมาะสม

5. ร่วมมือ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิกับประชาชน สถาบันการแพทย์ และองค์กรวิชาชีพอื่นๆทั้งในประเทศและ ต่างประเทศเพื่อ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและเพื่อสาธารณะ ประโยชน์อื่นๆทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด