ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จ.อุบลราชธานี

จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08.00-11.50 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6
อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกร
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
จ.อุบลราชธานี

“ไวรัสบีและซี มหันตภัยร้ายรักษาได้ ก่อนสายเกินแก้” และตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี & ซี แก่ประชาชนฟรี จำนวน 200-250 คน พร้อมทั้งให้บริการตรวจ Fibroscan ฟรี (เฉพาะในรายที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี หรือในรายที่มีความเสี่ยง)